1. รายละเอียดโครงการออแพร์

1.1 โครงการออแพร์ เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ มิถือเป็นการจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
1.2 ออแพร์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเด็กของครอบครัวอุปภัมถ์ และช่วยเหลือทำงานบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ออแพร์ทราบดีว่าออแพร์ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการดูแลรับผิดชอบเด็กและงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มที่
1.4 ออแพร์จะทำหน้าที่เลี้ยงดู ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตพัฒนาการ ทุกด้านตามวัย อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและปฎิบัตต่อเด็กด้วยคำพูด วิธีการที่อ่อนโยน พร้อมทั้งสังเกตและ บันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็กอยู่เสมอ
1.5 ออแพร์ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กในความดูแลอยู่เสมอ ออแพร์จะไม่ทิ้งเด็กให้อยู่ลำพัง และจะไม่ทำร้าย ร่างกายเด็ก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
1.6 โครงการออแพร์ เป็นโครงการในลักษณะ Live in ซึ่งออแพร์จะอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปภัมถ์ ออแพร์จะพูดคุย สอบถามเกี่ยวกับกฎการอยู่อาศัยของแต่ละครอบครัว และยินยอมที่จะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.7 ออแพร์จะรับผิดชอบ ดูแล ห้องส่วนตัวของตัวเองให้มีความสะอาด และเรียบร้อยอยู่เสมอ

2. การคืนเงิน

2.1 ออแพร์ได้พิจารณาตรวจเช็คคุณสมบัติ ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการออแพร์ได้ ออแพร์มีความพร้อมในการสมัครเข้าร่วม โครงการ และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการยินยอมเข้าร่วมโครงการ (สำหรับออแพร์อายุต่ำกว่า 20 ปี ทำการแนบ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง) ออแพร์ทราบดีว่าจะไม่สามารถขอคืน โอนสิทธิ์หรือขายต่อสิทธิ การสมัครแก่ผู้อื่น ดังต่อไปนี้

    • ค่าสอบสัมภาษณ์วัดระดับภาษา
    • ค่าใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
    • ค่าโครงการส่วนแรก

2.2 ออแพร์ได้พิจารณาตรวจเช็ค ว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในการเข้าร่วมโครงการ มิได้เป็นโรคติดต่อ หรือโรคต้องห้าม ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ หากตรวจพบภายหลัง ออแพร์ทราบดีว่าจะถูกบอกเลิกการตอบรับเข้า ร่วมโครงการและ ออแพร์ทราบดีว่าจะไม่สามารถขอคืน โอนสิทธิ์หรือขายต่อสิทธิการสมัครแก่ผู้อื่น ตามระบุในข้อ 2.1

2.3 ออแพร์ทราบดีว่าได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสมัครเข้าร่วมโครงการ การบิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร หรือ การกรอก ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเป็นเท็จ หากมีการตรวจพบในภายหลัง ออแพร์ทราบ ดีว่าจะถูกบอกเลิกการตอบรับเข้าร่วมโครงการทันที และออแพร์ทราบดีว่าไม่สามารถขอคืน โอนสิทธิ์หรือ ขายต่อสิทธิ การสมัครแก่ผู้อื่น ตามระบุในข้อ 2.1 หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ การบิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร ส่งผลให้เกิด ความเสียหายแก่บีเลิฟด์ไทยออแพร์ ออแพร์จะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา

2.4 ออแพร์ทราบดีว่าหลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสแฟมิลี่) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ออแพร์จะชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลา 3 วัน หากออแพร์มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถชำระค่าโครงการ ส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ออแพร์จะต้องทำการเซ็นสัญญาขอผ่อนพันการชำระเข้าร่วมโครงการ ภายใน ระยะเวลา 7 วัน หากออแพร์ทำการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ ออแพร์ทราบดีว่าจะไม่สามารถขอคืน เงินทั้งจำนวน หรือโอนสิทธิ์ หรือขายต่อสิทธิการเข้าร่วมโครงการแก่ผู้อื่น

2.5 ออแพร์ทราบดีว่าหากไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เข้าร่วมโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ ออแพร์จะได้รับเงินคืนค่าโครงการที่ได้ชำระ แล้ว เพียงบางส่วนเป็นจำนวน 10,000 บาท ออแพร์ทราบดีว่ าจะไม่สามารถขอคืนเงินทั้งจำนวน หรือโอนสิทธิ์ หรือ ขายต่อสิทธิการเข้าร่วมโครงการแก่ผู้อื่น

2.6 ออแพร์ทราบดีว่าหากได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าร่วมโครงการ และออแพร์บอกเลิกการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ออแพร์จะไม่สามารถขอคืนเงินทั้งจำนวน หรือโอนสิทธิ์หรือขายต่อสิทธิการสมัครแก่ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

3. การบอกเลิกสัญญาในการเข้าร่วมโครงการออแพร์

ออแพร์ทราบดีว่า จะถูกยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการ และถูกยกเลิกวีซ่า และต้องทำการเดินทางกลับประเทศของตนเอง ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง โดยจะยินยอมชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทางกลับ หรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น หากถูกแจ้งดำเนินคดี หากออแพร์กระทำการดังต่อไปนี้

3.1 ออแพร์ทิ้งให้เด็กอยู่ตามลำพังและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็ก หรือทำร้ายร่างกายเด็ก
3.2 ออแพร์ทำงานกับนายจ้างอื่นๆ หรือทำงานพิเศษอื่นๆ ในประเทศที่ออแพร์เข้าร่วมโครงการ
3.3 ออแพร์ใช้สารเสพติด สูบบุหรี่ หรือดื่มแอกอฮอลล์ขณะปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
3.4 ออแพร์ครอบครอง หรือใช้สารเสพติด หรือมีสิ่งผิดกฏหมายในขณะเข้าร่วมโครงการ
3.5 ออแพร์ถูกจับฐานขับรถขณะมึนเมา