หลักเกณฑ์การวัดคะแนน

การสอบสัมภาษณ์วัดระดับเข้าร่วมโครงการออแพร์กับบีเลิฟด์ไทยออแพร์

หลักเกณฑ์การวัดคะแนนการสอบการสัมภาษณ์มีดังนี้

1. เกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้สมัคร 20 คะแนน

 1. ทักษะด้านการฟัง – 5 คะแนน
 2. ทักษะด้านไวยากรณ์ – 5 คะแนน
 3. ทักษะด้านการสื่อสาร – 10 คะแนน

2. เกณฑ์การวัดด้านปฎิภานไหวพริบของผู้สมัคร 10 คะแนน

 1. มุมมองความคิดเห็น – 5 คะแนน
 2. ความสามารถในการตอบคําถาม – 5 คะแนน

3. เกณฑ์การวัดด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ 5 คะแนน

 1. ความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ – 3 คะแนน
 2. การเข้าใจถึงลักษณะโครงการออแพร์ในประเทศที่ต้องการเข้าร่วม – 2 คะแนน

4. เกณฑ์การวัดด้านบุคลิกภาพด้านต่างๆของผู้สมัคร 5 คะแนน

 1. การแต่งกาย – 2.5 คะแนน
 2. บุคลิกภาพขณะรับการสัมภาษณ์ – 2.5 คะแนน

5. คะแนนพิเศษ

 1. สามารถว่ายน้ําได้
 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วมากกว่า 1 ปี
 3. มีประสบการณ์ดูแลเด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี
 4. เคยเข้ารับการอบรม First Aid, CPR Training
 5. ความพร้อมในการเข้ารับการสัมภาษณ์

ตารางเกณฑ์การวัดคะแนน

คะแนนรวมทั้งหมด40คะแนน
ระดับ (Level) คะแนนที่ได้รับ
ระดับ 8 มากกว่า 38 คะแนน
ระดับ 7 มากกว่า 35 คะแนน
ระดับ 6 มากกว่า 30 คะแนน
ระดับ 5 มากกว่า 26 คะแนน
ระดับ 4 มากกว่า 23 คะแนน
ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ต่ำกว่า 23 คะแนน