คุณสามารถเข้าร่วมโครงการออแพร์เยอรมันได้หรือไม่ ?

 เพศหญิง

โสด ไม่เคยแต่งงาน และไม่มีบุตร

 อายุ 18 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปี ก่อนวันเดินทางสู่ประเทศเยอรมัน)

 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

 สามารถว่ายน้ำได้

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ให้เข้าร่วมโครงการได้

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับปานกลางขึ้นไป

สามารถสื่อสารภาษาเยอรมัน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ A1

รักการทำงานกับเด็ก มีทัศนคติที่ดี

มีความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หากคุณตอบ “ใช่” ทั้งหมด คุณเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ 

สมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ กับ บีเลิฟด์ไทยออแพร์ สมัครที่นี่

คุณจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมโครงการออแพร์เยอรมัน ?

รายได้
ออแพร์จะได้รับรายได้อย่างน้อย 280 EUR ต่อเดือน

ทุนเรียนภาษา
ออแพร์จะได้รับทุนเรียนภาษาเยอรมัน 50 EUR ต่อเดือน

ที่พัก 
ออแพร์ได้พักอาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่ ห้องพักส่วนตัว

อาหาร
Approx. 50 EUR more per week (depending on the general household costs of the family)

วาเคชั่น
ออแพร์จะได้วันหยุด วาเคชั่น 4 สัปดาห์ (พร้อมรับรายได้)

ท่องเที่ยว
ออแพร์สามารถเดินทางท่องเที่ยวใน 25 ประเทศสหภาพยุโรป

ค่าประกัน
ออแพร์ได้ค่าประกัน 10-45 EUR ต่อเดือน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการออแพร์เยอรมัน ?

หน้าที่
มีหน้าที่ดูแลเด็กๆของครอบครัวและทำงานบ้าน

ชั่วโมงการทำงาน
30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
สูงสุด 12 เดือน

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการออแพร์เยอรมัน

ค่าสอบสัมภาษณ์วัดระดับภาษา
ไม่มี

ค่าใบสมัคร
6,000 บาท (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละเดือน) ชำระหลังผ่านสัมภาษณ์

ค่าเข้าร่วมโครงการ
26,000 บาท

ค่าตั๋ว เครื่องบิน ไป – กลับ
ออแพร์เป็นผู้ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ด้วยตนเอง

ค่าประกันสุขภาพ
ออแพร์เป็นผู้ชำระค่าประกันสุขภาพ ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการออแพร์

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ออแพร์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับสถานฑูต

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม
ค่าจัดส่งเอกสาร
ค่าตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครควรทำการเช็คความพร้อมก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใบสมัคร

ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถทำการขายต่อหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

สนใจเข้าร่วมโครงการออแพร์เยอรมันต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

เช็คคุณสมบัติเบื้องต้น ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่  (สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ คลิ้กที่นี่) สามารถ “ลงทะเบียนขอข้อมูล” เพิ่มเติม หรือ “สมัครออนไลน์” หากต้องการคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยตรง 0911381484,0897896337 หรืออีเมลล์ support@belovedthaiaupair.com
คลิ้กติดต่อ

นัดสัมภาษณ์วัดระดับภาษา ผ่านทาง Skype ทำการนัดหมายในระบบ ที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยตรงเพื่อทำการนัดหมาย 0911381484,0897896337 หรืออีเมลล์ support@belovedthaiaupair.com

เตรียมตัวสัมภาษณ์วัดระดับภาษา

ทำการซื้อใบสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

จัดเตรียมใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ

จัดส่งเอกสารใบสมัครมาทางไปรษณีย์

รอการตรวจสอบเอกสารใบสมัคร

ได้รับแจ้งออนไลน์โปรไฟล์

เตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางโฮสแฟมิลี่

โฮสแฟมิลี่ตอบรับการจ้างงาน

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า

วีซ่าอนุมัติ

รับตั๋วเครื่องบิน

รับการปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่บีเลิฟด์ไทยออแพร์

เดินทางเข้าร่วมโครงการออแพร์