คุณสามารถเข้าร่วมโครงการออแพร์นอร์เวย์ได้หรือไม่ ?

 เพศหญิง

โสด ไม่เคยแต่งงาน และไม่มีบุตร

 อายุ 18 – 29 ปี (ไม่เกิน 30 ปี ก่อนวันเดินทางสู่ประเทศนอร์เวย์)

 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

 สามารถว่ายน้ำได้

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการอนุญาตจากแพทย์ให้เข้าร่วมโครงการได้

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับปานกลางขึ้นไป

รักการทำงานกับเด็ก มีทัศนคติที่ดี

มีความต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หากคุณตอบ “ใช่” ทั้งหมด คุณเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ 

สมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์ กับ บีเลิฟด์ไทยออแพร์ สมัครที่นี่

คุณจะได้รับอะไรจากการเข้าร่วมโครงการออแพร์นอร์เวย์ ?

รายได้
ออแพร์จะได้รับรายได้อย่างน้อย 5,900 NOK ต่อเดือน

ทุนเรียนภาษา
ออแพร์จะได้รับทุนเรียนภาษานอร์วีเจี่ยน จำนวน 9,850 NOK

ที่พัก อาหาร
ออแพร์ได้พักอาศัยอยู่กับโฮสแฟมิลี่ ฟรี อาหาร ห้องพักส่วนตัว

วาเคชั่น
ออแพร์จะได้รับวันหยุด 25 วัน ต่อปี

ท่องเที่ยว
ออแพร์สามารถเดินทางท่องเที่ยวใน 25 ประเทศสหภาพยุโรป

 

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ออแพร์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินทางเอง (สามารถตกลงกับโฮสแฟมิลี่ได้)

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการออแพร์นอร์เวย์ ?

หน้าที่
มีหน้าที่ดูแลเด็กๆของครอบครัวและทำงานบ้าน

ชั่วโมงการทำงาน
30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
1 หรือ 2 ปี

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการออแพร์นอร์เวย์

ค่าสอบสัมภาษณ์วัดระดับภาษา
ไม่มี

ค่าใบสมัคร
6,000 บาท (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละเดือน) ชำระหลังผ่านสัมภาษณ์

ค่าเข้าร่วมโครงการ
26,000 บาท (ชำระหลังแมชต์กับโฮสแฟมิลี่)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ออแพร์เป็นผู้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง (ออแพร์สามารถตกลงกับโฮสได้)

ค่าประกันสุขภาพ
โฮสแฟมิลี่ชำระค่าประกันตามเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ออแพร์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับสถานฑูต

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม
ค่าจัดส่งเอกสาร
ค่าตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครควรทำการเช็คความพร้อมก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใบสมัคร

ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถทำการขายต่อหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

สนใจเข้าร่วมโครงการออแพร์นอร์เวย์ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

เช็คคุณสมบัติเบื้องต้น ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่  (สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ คลิ้กที่นี่) สามารถ “ลงทะเบียนขอข้อมูล” เพิ่มเติม หรือ “สมัครออนไลน์” หากต้องการคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยตรง 0911381484,0897896337 หรืออีเมลล์ support@belovedthaiaupair.com
คลิ้กติดต่อ

นัดสัมภาษณ์วัดระดับภาษา ผ่านทาง Skype ทำการนัดหมายในระบบ ที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยตรงเพื่อทำการนัดหมาย 0911381484,0897896337 หรืออีเมลล์ support@belovedthaiaupair.com

เตรียมตัวสัมภาษณ์วัดระดับภาษา

ทำการซื้อใบสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

จัดเตรียมใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ

จัดส่งเอกสารใบสมัครมาทางไปรษณีย์

รอการตรวจสอบเอกสารใบสมัคร

ได้รับแจ้งออนไลน์โปรไฟล์

เตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางโฮสแฟมิลี่

โฮสแฟมิลี่ตอบรับการจ้างงาน

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า

วีซ่าอนุมัติ

รับตั๋วเครื่องบิน

รับการปฐมนิเทศจากเจ้าหน้าที่บีเลิฟด์ไทยออแพร์

เดินทางเข้าร่วมโครงการออแพร์