congratulations on passing the interview - น้องปลา นิรัติสัย ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ออแพร์

ยินดีกับ น้องปลา นิรัติสัย (จากวิทยาลัยดุสิตธานี) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 7 ผู้สมัครโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Netherlands)