www.belovedthaiaupair.com

congratulations on passing the interview - น้องปอ Kanokkhwan ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ยินดีกับ น้องปอ Kanokkhwan ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 6 ผู้สมัครโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Netherlands)

congratulations on passing the interview - น้องเป้า Nusawan ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ยินดีกับ น้องเป้า Nusawan ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 5 ผู้สมัครโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Netherlands)

congratulations on passing the interview - น้องมล กิตติภา ออแพร์อเมริกา

ออแพร์อเมริกา

ยินดีกับ น้องมด กิตติภา (จากมหาวิทยาลัยนเรศวร) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 4 ผู้สมัครโครงการออแพร์อเมริกา (Au Pair USA)

congratulations on passing the interview - น้องน้ำมนท์ Thitaporn ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ยินดีกับ น้องน้ำมนท์ Thitaporn ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 5 ผู้สมัครโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Netherlands)

congratulations on passing the interview - น้องยิ๋ม ภิมลภรณ์ ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ยินดีกับ น้องยิ๋ม ภิมลภรณ์ (จากมหาวิทยาลัยศิลปากร) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 5 ผู้สมัครโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Netherlands)

congratulations on passing the interview - น้องวิก วราภรณ์ Live in Caregiver Canada

live in caregiver canada

ยินดีกับ น้องวิก วราภรณ์ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 5 ผู้สมัครโครงการ Live in Caregiver ประเทศแคนาดา

congratulations on passing the interview - น้องมด โสภาวรรณ ออแพร์อเมริกา

ออแพร์อเมริกา

ยินดีกับ น้องมด โสภาวรรณ (จากมหาวิทยาลัยทักษิณ) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 6 ผู้สมัครโครงการออแพร์อเมริกา (Au Pair USA)

congratulations on passing the interview - น้องดรีม Autchara ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ยินดีกับ น้องดรีม Autchara (จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 5 ผู้สมัครโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Netherlands)

congratulations on passing the interview - น้องแนน กฤติยา ออแพร์เบลเยี่ยม

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ยินดีกับ น้องแนน กฤติยา ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 6.5 ผู้สมัครโครงการออแพร์เบลเยี่ยม (Au Pair Belgium)

congratulations on passing the interview - น้องแอล กรรณิการ์ ออแพร์สวีเดน

ออแพร์สวีเดน

ยินดีกับ น้องแอล กรรณิการ์ (จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 6 ผู้สมัครโครงการออแพร์สวีเดน (Au Pair Sweden)

primi sui motori con e-max.it

กิจกรรมดีๆ สำหรับออแพร์