Terms and Policies

1. รายละเอียดโครงการออแพร์

1.1 โครงการออแพร์ เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ มิถือเป็นการจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
1.2 ออแพร์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเด็กของครอบครัวอุปภัมถ์ และช่วยเหลือทำงานบ้านตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ออแพร์ทราบดีว่าออแพร์ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการดูแลรับผิดชอบเด็กและงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มที่
1.4 ออแพร์จะทำหน้าที่เลี้ยงดู ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตพัฒนาการ ทุกด้านตามวัย อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและปฎิบัตต่อเด็กด้วยคำพูด วิธีการที่อ่อนโยน พร้อมทั้งสังเกตและ บันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็กอยู่เสมอ
1.5 ออแพร์ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กในความดูแลอยู่เสมอ ออแพร์จะไม่ทิ้งเด็กให้อยู่ลำพัง และจะไม่ทำร้าย ร่างกายเด็ก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
1.6 โครงการออแพร์ เป็นโครงการในลักษณะ Live in ซึ่งออแพร์จะอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปภัมถ์ ออแพร์จะพูดคุย สอบถามเกี่ยวกับกฎการอยู่อาศัยของแต่ละครอบครัว และยินยอมที่จะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.7 ออแพร์จะรับผิดชอบ ดูแล ห้องส่วนตัวของตัวเองให้มีความสะอาด และเรียบร้อยอยู่เสมอ

2. การคืนเงิน

2.1 ออแพร์ได้พิจารณาตรวจเช็คคุณสมบัติ ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการออแพร์ได้ ออแพร์มีความพร้อมในการสมัครเข้าร่วม โครงการ และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการยินยอมเข้าร่วมโครงการ (สำหรับออแพร์อายุต่ำกว่า 20 ปี ทำการแนบ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง) ออแพร์ทราบดีว่าจะไม่สามารถขอคืน โอนสิทธิ์หรือขายต่อสิทธิ การสมัครแก่ผู้อื่น ดังต่อไปนี้

    • ค่าสอบสัมภาษณ์วัดระดับภาษา
    • ค่าใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
    • ค่าโครงการส่วนแรก

2.2 ออแพร์ได้พิจารณาตรวจเช็ค ว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในการเข้าร่วมโครงการ มิได้เป็นโรคติดต่อ หรือโรคต้องห้าม ในการเข้าร่วมโครงการออแพร์ หากตรวจพบภายหลัง ออแพร์ทราบดีว่าจะถูกบอกเลิกการตอบรับเข้า ร่วมโครงการและ ออแพร์ทราบดีว่าจะไม่สามารถขอคืน โอนสิทธิ์หรือขายต่อสิทธิการสมัครแก่ผู้อื่น ตามระบุในข้อ 2.1

2.3 ออแพร์ทราบดีว่าได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสมัครเข้าร่วมโครงการ การบิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร หรือ การกรอก ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเป็นเท็จ หากมีการตรวจพบในภายหลัง ออแพร์ทราบ ดีว่าจะถูกบอกเลิกการตอบรับเข้าร่วมโครงการทันที และออแพร์ทราบดีว่าไม่สามารถขอคืน โอนสิทธิ์หรือ ขายต่อสิทธิ การสมัครแก่ผู้อื่น ตามระบุในข้อ 2.1 หรือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ การบิดเบือน ปลอมแปลงเอกสาร ส่งผลให้เกิด ความเสียหายแก่บีเลิฟด์ไทยออแพร์ ออแพร์จะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา

2.4 ออแพร์ทราบดีว่าหลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากครอบครัวอุปถัมภ์ (โฮสแฟมิลี่) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ออแพร์จะชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลา 3 วัน หากออแพร์มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถชำระค่าโครงการ ส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ออแพร์จะต้องทำการเซ็นสัญญาขอผ่อนพันการชำระเข้าร่วมโครงการ ภายใน ระยะเวลา 7 วัน หากออแพร์ทำการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ ออแพร์ทราบดีว่าจะไม่สามารถขอคืน เงินทั้งจำนวน หรือโอนสิทธิ์ หรือขายต่อสิทธิการเข้าร่วมโครงการแก่ผู้อื่น

2.5 ออแพร์ทราบดีว่าหากไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า เข้าร่วมโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ ออแพร์จะได้รับเงินคืนค่าโครงการที่ได้ชำระ แล้ว เพียงบางส่วนเป็นจำนวน 10,000 บาท ออแพร์ทราบดีว่ าจะไม่สามารถขอคืนเงินทั้งจำนวน หรือโอนสิทธิ์ หรือ ขายต่อสิทธิการเข้าร่วมโครงการแก่ผู้อื่น

2.6 ออแพร์ทราบดีว่าหากได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าร่วมโครงการ และออแพร์บอกเลิกการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ออแพร์จะไม่สามารถขอคืนเงินทั้งจำนวน หรือโอนสิทธิ์หรือขายต่อสิทธิการสมัครแก่ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ

3. การบอกเลิกสัญญาในการเข้าร่วมโครงการออแพร์
ออแพร์ทราบดีว่า จะถูกยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมโครงการ และถูกยกเลิกวีซ่า และต้องทำการเดินทางกลับประเทศของตนเอง ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง โดยจะยินยอมชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทางกลับ หรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น หากถูกแจ้งดำเนินคดี หากออแพร์กระทำการดังต่อไปนี้

3.1 ออแพร์ทิ้งให้เด็กอยู่ตามลำพังและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็ก หรือทำร้ายร่างกายเด็ก
3.2 ออแพร์ทำงานกับนายจ้างอื่นๆ หรือทำงานพิเศษอื่นๆ ในประเทศที่ออแพร์เข้าร่วมโครงการ
3.3 ออแพร์ใช้สารเสพติด สูบบุหรี่ หรือดื่มแอกอฮอลล์ขณะปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
3.4 ออแพร์ครอบครอง หรือใช้สารเสพติด หรือมีสิ่งผิดกฏหมายในขณะเข้าร่วมโครงการ
3.5 ออแพร์ถูกจับฐานขับรถขณะมึนเมา

 

Partner with us

International Partnership Opportunities

Beloved THAI Au Pair specializes in placing Thai Au Pair candidates throughout European Countries, USA and Australia. We are currently looking to expand our network of international partner agencies to match our growing business. We can offer partner agencies a professional, friendly and efficient service.  If you have host families that would like to welcome a Thai Au Pair , we are very keen to collaborate with you. Please kindly contact us at support@belovedthaiaupair.com

Local Partnership Opportunities

We are always looking to expand our branch out to different areas of Thailand.  We offer the opportunity to recruit candidates for our programs. Our Local Partner Agencies are responsible for recruitment process only.  Beloved THAI Au Pair would be responsible for all aspects of the actual admission process. We will be the one to conduct an in-person interview with candidates in order to evaluate their qualifications to attend our programs. We will take care of the placement procedure and for back up and support the candidates, at all times

If you are interested in joining our team , please contact us at support@belovedthaiaupair.com

พี่เลี้ยงเด็ก

We are considering of expanding our branch in Khon Kaen, Thailand 

If you're friendly, approachable and professional, come join our team !

พี่เลี้ยงเด็ก

We are considering of expanding our branch in Phuket, Thailand 

If you're friendly, approachable and professional, come join our team !

Payment


payment infoบีเลิฟด์ไทยออแพร์เปิดรับชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิตของทุกธนาคาร 

อีกทั้งยังรับชำระเงินผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิส และ Tesco Lotus ทั่วประเทศ

 

วิธีการชำระเงิน

วิธีการที่ 1 ชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือ ATM      payment info

 ชื่อบัญชี

หจก. บีแอลอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิส

หมายเลขบัญชี

080-2-88900-3

สาขา

ดาวคนอง

ประเภทบัญชี

ออมทรัพย์

ยืนยันการชำระเงินโดยการ ส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว ส่งมาที่ support@belovedthaiaupair.com 


(ระบุอีเมล์เพย์สบายของคุณ) Confirmation No : (รหัสสินค้า) Product Name : (รายการสินค้า ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) Total Amount : (ราคาสินค้ายอดเงินสกุลบาท) (กรณีต้องการให้กลับไปยังหน้าร้านค้า ระบุ url ของร้านค้า) (กรณีต้องการแสดงค่าสินค้าเป็นสกุลเงินต่างๆ อ่านรายละเอียดในคู่มือ หน้า 7)

Sorry, this page is undergoing maintenance

We are sorry for any inconvenience. This page is undergoing maintenance.  Please check back later, it will available shortly !

If you have any questions regarding our programs, please contact our staffs at support@belovedthaiaupair.com or 0911381484, 0897896337.

ขออภัยในความไม่สะดวก หน้าเว็บไซต์นี้กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุง หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ กรุณาทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ support@belovedthaiaupair.com or 0911381484, 0897896337.

บีเลิฟด์ไทยออแพร์

 

About Us

Beloved Thai Au Pair is an organization registered as a legal entity under the Civil and Commercial Code under the title " BL International Services". We serve and act as guides for students who are interested in studying abroad and for cultural exchange in Europe, North America and Australia; such as Au Pair (Au Pair Program), Live in Caregiver Canada, Work and Travel in USA, Study plus Work Canada, and Summer Courses in many countries around the world.

Beloved THAI Au Pair acts as a representative for leading international institutions such as the GEOS North America and Sprachcaffe Languages ​​Plus, we also cooperate with organizations under the "International Au Pair Association (IAPA)", "The Netherlands Au Pair Association (NAPO)", and the Au Pair Society Member of Germany.

Beloved Thai Au Pair is known for placing Thai au pairs throughout European countries. We are proud of taking the greatest care in selecting the qualified Au pairs with strong language skills and a genuine interest in children, looking for a real cultural learning experience.

We help our Au pairs to find the suitable host family, process their paperwork, as well as assist our candidates in obtaining the visa.

We are a non- profit agency charging only the Au pairs a small fee for the services and materials. We try to keep our fees low in order to provide an intercultural learning opportunity to as many young candidates as possible.

If you’re considering of hosting a Thai Au Pair, please feel free to contact us directly at  support@belovedthaiaupair.com We don’t make any profit out of the host family in every way.

 

 beloved thai au pair

 

More Articles...

primi sui motori con e-max.it

Events and Activities

You are here: Home Study Abroad our company