congratulations on passing the interview - น้องฝน วิตาล ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ออแพร์เนเธอร์แลนด์

ยินดีกับ น้องฝน วิตาล (จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 5 ผู้สมัครโครงการออแพร์เนเธอร์แลนด์ (Au Pair Netherlands)