congratulations on passing the interview - น้องนก กนกวรรณ ออแพร์อเมริกา

ออแพร์อเมริกา

ยินดีกับ น้องนก กนกวรรณ(จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผ่านการสอบสัมภาษณ์วัดระดับ 5 ผู้สมัครโครงการออแพร์อเมริกา (Au Pair USA)